جواب دوستت دارم..مرسی نیست

جواب دلم برات تنگ شده.سکوت نیست

جواب شب بخیر.بای نیست

جواب دلم گرفته.. بیخیال نیست

جواب مواظب خودت باش.باشه نیست

جواب نگرانتم بی تفاوتی نیست

جواب خوبی ...بدی نیست 

جواب محبت.بی محبتی نیست

جواب اشک از سر دلتنگی.تحقیر نیست

جواب دل ساده.حقه بازی نیست ... :(