نمی‌دانم

دلم

از تبار کدام

دیوارهای

کاهگلی‌ست!

لعنتی

باهر تلنگری

مدام 

فرو می‌ریزد!