به مدت تمام دلتنگیهایم به من بدهکارى...

تسویه حساب ما باشد روزى که دلتنگم شوى...