به کسى که دوستش دارید بی بهانه بگویید:دوستت دارم! بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقش کرده اید به دلتان...

ﻫﻤﺎﻧﻨد اوکه ﺑﻮﻱ ﻧﺎﺏ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﻴﺪهد.