بعضیا نمیتونن بگن دوست دارم، اما بجای اون میگن:

مواظب خودت باش سرما نخوری

هرموقع رسیدی خبرم کن

دیر نخوابی،،خسته میشی

اینا خیلی دلشون دریاست