بعضیا 

مثل خود شعرند... 

ردیف و قافیه دارند... 

وزن دارند... 

حسن مطلع دارند... 

اگر نباشند... 

موسیقی زندگی گم می شود 

و ریتمش ناهماهنگ...