آدم هایی که به یکباره سکوت میکنن معنیش اینه که اونا آماده ی ضربه ای که خوردن ,نبودن