عین مرگ است اگر بــــی تو بخواهد برود

او که از جان خودت دوست تَرَش می داری