سیاسی ترین اتفاق در من، لب های توست

لبخند که میزنی، انقلاب می شود...