از یه جایی به بعد بد نیستی فقط دیگه حس خوبی به کسی نداری...