آدمهایی هستند که خوبند ،

خوب بودن به خوردشان رفته ، 

آمده اند که مهر بیاورند ، 

نه جنسیتشان مهم است، 

نه عقایدشان ،

نه سنشان ،

نه تحصیلاتشان ...