آدما میان توی زندگی همدیگه

چه با نیت خیر و یا شر بعد از یه مدتی اتفاقات جور و ناجوری می افته و ... میرن و دور میشن

اما جای بودنشون می مونه.