آدما دو دسته اند، اونایی که تو رو هر جوری باشی دوست دارن و اونایی که تو رو دوست دارن اگه جوری باشی که میخوان