وقتى به دوستداشتن و مهم بودنتون تو زندیگش اعتراف کرد ! آدم باشید، لطفا!